Utval og reglar

Elevrådet

Elevrådet har representantar frå alle klassar ved ungdomsskulen, og tar opp saker som er viktige for elevane, både når det gjeld fag, trivsel og anna.

FAU – Foreldrerådets arbeidsutval

I FAU sit det representantar for foreldre frå kvar klasse ved skulen. Skuleåret 2020/21 er det desse:

8. trinn: Raphaël Poirée, Mari Ulevik Furubotn, Inge Gjerdevik, Maria Rosvold
9A: Kristin Almås og Ronny Storum
9B: Synne Stagrim Håve og Geir Atle Abotnes
9C: Gert Nielsen og Raymond Horne
10A: Øyvind Straumsnes og Håvard Solheim
10B: Bodil Vik og Anne-Siv Skåthun Berge
10C: Arva Samnøy og Håvard Ragnhildstveit

Raphaël Poirée er leiar for FAU, Arve Samnøy nestleiar og Kristin Almås er sekretær.
Raphaël Poirée og Gert Nielsen sit i SU (Samarbeidsutvalet), vara er Bodil Vik og Maria Rosvold. I KSU (Kommunalt foreldreutval) sit Gert Nielsen, med Arve Samnøy som vara.

Referat, FAU, 13.10.20

SU – Samarbeidsutval

I samarbeidsutvalet sit det representantar for elevane, skuleleiinga, dei tilsette ved skulen og foreldra.
Referat SU
Slik jobbar SU

Reglar ved Fusa Ungdomsskule

Her legg me ut dokument som på ulike vis styrer måtar styrer korleis me driv skulen.
Orden og åtferd
Rutinar ved elevfråvær
Rutinar for føring og sletting av fråver
Retningslinjer IKT

Regelverket i grunnskulen – kva treng foreldre å vite? (UDIR)