Valfag

Valfag 2020-2021

Fusa ungdomsskule tilbyr skuleåret 2020-2021 6 ulike valfag. Les meir utfyllande om ulike valfag her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/valgfag/

Fysisk aktivitet og helse

Faget skal bidra til at den enkelte elev får betre fysisk helse og betre trivsel. Samtidig kan faget vera med på å bidra til eit meir praktisk og motiverande ungdomstrinn. Hovudområda er fysiske aktivitetar og kosthald og helse.

Design og redesign

I valfaget design og redesign skal elevane læra å jobba i dei ulike fasane i ein designprosess fram til eit ferdig produkt. Design og redesign kan vera tverrfagleg og ha samarbeid med sal og scene og produksjon av varer og tenester. Hovudområda er designprosess og produkt.

Media og informasjon

Faget kan bidra til at elevane får erfaring med og innsikt i korleis dei aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i kvardagen. Opplæringa i valfaget kan bidra til å styrkja elevane sine formidlingsferdigheiter og gje kunnskap om lovverket som er knytt til publisering.

Gjennom opplæringa kan dei få ein arena der dei utviklar haldningar og kunnskapar som gjer dei rusta til å vurdera kva som er god formidling på og utfor nettet. Hovudområda er redaksjonelt arbeid og produksjon og publisering, og hovudfokus gjennom året blir å produsere innhald til skuleavisa/heimesida fusau.no og skulen si facebookside.

Innsats for andre

Faget  gjev elevane moglegheit til å arbeida på forskjellige arenaer innan ulike samfunnsområde. Elevar i dette valfaget kan utføra arbeid på område der frivillig innsats allereie føregår, eller finne fram til samfunnsområde som dei sjølv finn eigna til å gjera ein innsats i.  Hovudområda i faget er planlegging og praktisk arbeid.

Sal og scene (kor, band, dans, drama)

Målet med faget er at elevar som vel faget får moglegheit til å skapa og formidla kreative uttrykk, både individuelt og saman med andre. Faget vektlegg det audiovisuelle aspektet ved kunst, noko som inneber at det som blir skapt og formidla både er synleg og høyrbart. Dette kan vera musikk, lyd, dialog til film, bilete, installasjonar eller sal- og sceneopptreden. Hovudområda er å skapa og formidla.

Programmering

Elevar som vel faget, skal designa og utvikla eigne dataprogram, både individuelt og saman med andre. Dei skal og forbetra eksisterande produkt. Valfaget legg til grunn ei brei forståing av fagområdet programmering. I dette inngår prosessen frå å identifisera problem og utforma moglege løysingar, til å laga kode som kan forståast av ei datamaskin, systematisk feilsøkja og forbetra denne koden, og dokumentera løysinga på ein forståeleg måte.

Faget byggjer på element frå matematikk og naturvitenskapelige fag, og det opnar for å utforska verda gjennom simuleringar. Elevane kan og erfara nytteverdien av datamaskiner ved å laga program som gjer utrekningar knytt til realfaga. Hovudområda til faget er modellering og koding.