Framandspråk, fordjupingsfag og arbeidslivsfag

Ved Fusa ungdomsskule kan me tilby faga tysk, engelsk, matematikk, og arbeidslivsfag.

Meistrar du norsk og engelsk godt frå før, kan det vera fint å velja eit framandspråk.  Det å velja eit anna framandspråk enn engelsk på ungdomsskulen, vil gje deg fordelar knytt til vala du har for språkfag på vidaregåande, dersom du tenkjer å gå eit studieførebuande utdanningsprogram (Sjå ulike alternativ under).Det er ikkje krav om framandspråk på yrkesfaglege utdanningsprogram. Språkkompetanse blir stadig viktigare, både i studiar, i arbeidslivet og ved at me stadig reiser meir på tvers av landegrenser.

Alternativ 1

Utan fullført framandspråk (nivå I) frå ungdomsskulen må du ta framandspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på vidaregåande skule. Her vil fellesfaget framandspråk «ta plassen» til eit av programfaga i Vg3.

Alternativ 2

Med fullført framandspråk  (nivå I) frå ungdomsskulen kan du

  1. a) enten halda fram med same språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2)
  2. b) eller byrja på eit nytt framandspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2)

Hugs! Også i den vidaregåande skulen er vala avhengige av språktilbodet ved den einskilde skule.

Ynskjer du å styrkja kompetansen din i engelsk eller matte kan det vera lurt å velja  eit av desse faga. Kontaktlæraren din vil kunna gje deg gode råd om dette.

Vel du arbeidslivsfag, vil du få moglegheit til å arbeida både praktisk og teoretisk med tema henta frå yrkesfaglege utdanningsprogram, tilpassa ungdomstrinnet.

Elevane vel fordjupingsfag for alle tre åra, men innan 1. halvår er det mogleg å gjera byte. Ta då kontakt med faglærar. Om elevane på eit seinare tidspunkt ynskjer eit byte må dei saman med føresette nytta dette søknadsskjemaet.